Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Projektijuhtimine

Projekti teostuse meetod sõltub konkreetse projekti iseloomust. AS AMHOLD poolt juhitavate projektide puhul võib projektijuht olla:

a) projekti koordinaatori rollis, mil kõik tööd teostab ja vajaliku dokumentatsiooni vormistab valitud alltöövõtja ning projektijuht kontrollib ajagraafikus püsimist, lepinguliste nõuete täitmist, keskkonnanõuete ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist jms, tehes vajaduse korral alltöövõtjale ettekirjutusi;

b) funktsionaalse projektijuhi rollis, juhtides isiklikult ehitusobjektil toimuvaid töid ning tellides erinevatelt alltöövõtjatelt erinevad tööd. Sellisel juhul lisandub lisaks punktis a) toodud kontrollifunktsioonidele projektijuhile ka koosolekute korraldamise ja protokollimise ning kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamise (alltöövõtjatega töötervishoiu ja tööohutuse alased kokkulepped, töötervishoiu ja tööohutuse tagamise plaanid, kaetud tööde aktid jms) kohustused. Ehituspäevik, objekti koosolekud ja kaetud tööde aktid vormistatakse tüüpvorme kasutades. Antud variandi puhul on projektijuht isikuks, kes vahetult juhib ehitustöid objektil.