Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Juhtimissüsteem

AS-is Amhold on välja töötatud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem, mis spetsifitseerib nõuded rahvusvahelistes standardites ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sätestatu täitmiseks.

Meie kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem käsitleb kõiki meie tegevusvaldkondi ja tooteid. Integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi käsitlusalaks on:

projekteerimine, projektijuhtimine, ehitusjärelevalve ja ekspertiis

Meie peamised kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusalased põhimõtted on järgmised:

  • Arvestame ja analüüsime pidevalt klientide soove, nõudmisi, ettepanekuid ja vajadusi, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
  • Täidame kõik kohustused, mis tulenevad asjakohastest õiguslikest ja muudest nõuetest;
  • Täidame integreeritud juhtimissüsteemi nõudeid ning parendame pidevalt integreeritud juhtimissüsteemi;
  • Tööde teostamisel rakendame kompetentseid isikuid ning koolitame pidevalt töötajaid nende kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutuse alase teadlikkuse tõstmiseks;
  • Kasutame loodusressursse optimaalselt;
  • Kasutame materjale ja tehnoloogiaid, mis reostavad keskkonda võimalikult minimaalselt ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele ning teavitame sellest ka oma kliente ja äripartnereid;
  • Rakendame meetmeid keskkonna saastamise vältimiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks.

Ettevõtte juhtkond jälgib ja analüüsib integreeritud kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu-ja tööohutuse juhtimissüsteemi efektiivsust läbi regulaarsete juhtkonnapoolsete ülevaatuste.

Välise osapoolena teostab sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Eesti  omalt poolt regulaarset järelevalvet meie juhtimissüsteemi toimivuse üle.